‘මේ බිමට නුඹ ඉපැද්දවූවාට සමාවෙන්න’


  • t.s.t. de silva

    සමහර අම්මලාට මේ වගේ ජාතියෙන්ම සමාව ගන්න සිදුවිම කනගාටුවට කරුණක්………..