Skip to main content

Kilinochchi_recruitment_13_0

The ceremony was held at Army training school at Barathipuram, Kilinochchi on Saturday 17 November.