සිංහල

මම කලුයි ලු ….!

මම….
උපදින විටත් කලුයි
වැඩෙන විටත් කලුයි
ඉර එළියෙදීත් කලුයි
බිය දැනුන විටත් කලුයි
අසනීප වූ විටදීත් කලුයි
මිය ගිය විටදීත් මම කලුමයි..
එහෙත්…සුදු නුඹලා..
උපදින විට රෝස යි
වැඩෙන විට සුදු යි
ඉර එළියට රතු යි
සීතලට නිලු යි
බිය දැනුන විට කහ යි
අසනීප වූ විට කොළ යි
මිය ගිය විට අලු යි
එහෙත්….
නුඹලා මට වර්ණ යයි කියයි…..!

එක්සත් ජාතීන් විසින් 2006 වසරේ හොදම කවිය ලෙස නිර්දේශිත මෙම කවිය අප්‍රිකාණු දරුවෙකු විසින් ඉංග්‍රීසි බසින් ලියන ලද්දකි.

අනුවාදය – රසික පෙරේරා