සිංහල, Colombo, Life quips, Poems

තාත්තා සහ හිම

(ජීවිතේ පළමු වතාවට හිම දැක්කෙ තාත්තගෙ උපන් දිනේ දවසෙ)

තාත්තා කියා දුන් කතාවක
හිම මිදී තිබුණා..

රතු සොල්දාදුවෙක්
හිම මතින් දණ ගගා ඇදුණා
වෙඩි වැදුණ කකුළකින්
සුසුදු හිම කැටිති මත
රතු පාට මග ළකුණු ඇඳුණා
වේදනාවෙන් සැළෙන
තාත්තගෙ කටහඬට
පොඩි වුණත් මගේ හිත රිදුණා..

හිම තැණුව සම බිමෙක
ඔහු සමඟ හිම කෙළින අතරතුර
ඉස්ට්‍රයික්කාර අපෙ තාත්තා
සයිබීරියාවට යැවූ කරදහිය තැපෑලෙන් ලැබුණා
මිටි මෙළවෙලා තිබුණ වම් අතේ නො තනියට
පොඩි අතක් පටැලවී තිබුණා..

ස්ටෙප්ස් තැනිතලාවට වඩා දිග බඩගින්න
හිම වගේ හිතේ ගල් ගැසුණා
පොඩි හිතට දරන්න ම
බැරි වෙනා මොහොතකුත් තිබුණා
තාත්තගෙ හිම මිදුණ ඇස් අතර දහිරියට
හිම බෝලෙකට පයින් වැදුණා..

ඒත් අපි හිම අතර රැඳුණා
අපෙ කකුල් දණ ළඟට එරුණා..

බොයිලේරුවෙන් නැඟුණු දුම් රොදක
සීනි නැති කහට සුව පිරුණා
කහට සුවඳින් ඇරුණ
කහට නැති ඇස් දෙකට
කවි ලියන මග ළකුණු පෙනුණා..

ඉර්තු අතරින් බොහෝ දුර ඇවිද
ගණ නිලට කැරලි කෙහෙරැලි ගහණ
ඒ හිසේ හිම පියලි මිදුණා
ඒත් ඒ කටහඬේ පන්නරය දිළුණා
ඒ හඬින් කතාවක් ඇසුණා..

කතාවේ හිම මිදී තිබුණා.

මංජුල වෙඩිවර්ධන
2009 දෙසැම්බර් 17