නපුරු බියකරු තිරිසනුන් වෙද

එලොව මෙලොවේ භූතයින් වෙද

මලක් පොඩිකර තලා පණ බිඳ

ලොවක් නැත මෙතරම් සසළ හද

|

විතියා දුවේ…විතියා නගේ..

විතියා මගේ.. විතියා ඔබේ..

|

යුධයකින් පසු අස්වැන්න ලැබුනා

මිනිස්කම් මළ හිත් හැඟුම් පිරුනා

කුරිරුකම් කුර ගගා බිම සරනා

මල් කැකුළු පෙති මිළින වී වැටුනා

|

විතියා දුවේ…විතියා නගේ..

විතියා මගේ.. විතියා ඔබේ..

|

ඉම කොනක් නැති අනන්තයදෝ

නිදහසක් නැති තුන් බියක් දෝ

කරටි ගිලිහුණු තල් අරඹ දෝ

උතුරු හදවත කඳුළු කොහෙදෝ

|

විතියා දුවේ…විතියා නගේ..

විතියා මගේ.. විතියා ඔබේ..

උදය ආර්. තෙන්නකෝන්