සිංහල, Colombo, Life quips

නව වසරේ ප්‍රාර්ථනාව…..!

2008 නව වසර
විනාශයට එරෙහි
ජීවිතය වෙනුවෙන් වු වසරක් වේවායි !
විකල්ප ප්‍රාර්ථනා කරයි

2008 புதுவருடம் அழிவுகளுக்கு எதிரான
வாழ்க்கையின் நிமித்தமான ஆண்டாக திகழ
விகல்ப வாழ்த்துகின்றது.