සිංහල

2008 පෙබරවාරි 04

හැට පිරුණත්
නිදහස
බිමට ඇවිදින් නැතිබව
බිම සිටින මිනිසුන්
දැනගත් දවස.

සීමා
2008.02.04