සිංහල, Gampaha, Life quips

අද නං ෙසාරිම තමයි…….

අද නං ෙසාරිම තමයි…

අපි කට්ටියම නිදි අෙප් ෙසන්ටර් ඒෙක්. දැනට මාස ෙදකකට විතර ඉහතදි. ඒකපාරටම සද්දයක් අාවා.

ඩුම්…

මම බැලුවා ෙවලාව. රෑ 12ත් පහුෙවලා. අාෙයමත් අාවා අර සද්ෙද. ඩුම්…අපි දැම්ම ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය.ෙම් ෙවද්දි අෙප් ෙසන්ටර් ඒෙක් කසු කුසුව.ෙකෙනක්කිව්වා කටුනායක ඒයාෙපා්ට් ඒකට ෙකාටි ගහනවලු. ඒෙහන් ෙමෙහන් ප්ෙල්න් යනවා අැෙහනවා. මම ගැෙහනවා දඩ දඩ ගාලා.ාමාකද මම ටැමිල්ෙන…අෙප් අය කතා තළා හදිසි අැමතුම් න් අංංශයට. ඒෙහන් කිව්වා කතාව අැත්ත ඒයාෙපා්ට් ඒකට ගහනවා කියලා. ඒ් ඒක්කම බයික් ඒකක් යනවා අැහුණා මහ සද්ෙදං රූං ගාලා. මම තවත් බය වුණා මම කට්ටියට කිව්වා අද නං ෙසාරිම තමයි කියලා.ඒදායින් ඒ ප්‍රශ්ෙන ඉවරයි. ඒ්ත් අෙප් ඒවුන් මාව දැක්කම අද දවෙසත් මට කියන්ෙන අද නං ෙසාරිම තමයි කියලා…

ගාමිණී වීරෙකා්න්.
මීගමුව