සිංහල, Colombo, Corruption, Features, Governance

කෙළඹ නගරයේ,දොළොස් මහේ පහන් කනු


මෙම පින්තූරයේ දැක්වෙන්නේ කොළඹ වැල්ලවත්ත, සුවිශුද්ධාරාම පාරේ ලයිට් කණුවක පින්තූරයකි. දැන් කලක සිට මෙම ලයිට් කණුවේ ඇති වීදි ලාම්පුව රෑ දහවල් වෙනසක් නැතිව දැල්වෙමින් තිබේ. මීට මාස ගණනාවකට ප්‍රථම මෙම ලයිට් කණුවේ සාදා තිබූ කපුටු කූඩුවක් නිසා එය ගිනි ගැනිමට ලක් වු අතර පසුව විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් පැමිණ එය පිළිසකර කරන ලදි. එදා පටන් මෙම විදුලි පහන නෙනිවී පවති. මෙයට පෙර මේ සඳහා ස්විචයක් සවිකර නිවාදැමිමට හැකිවන අයුරින් සකස් කර තිබූ නමුත් මෙම අලුත් වැඩියාවෙන් පසු එම සුවිචය ඉවත් කර ඇත. දැන් එය දහවල් කාලයේ ද දැල්වී තිබෙන අයුරුයි මෙම ඡායාරූපයෙන් දිස්වෙන්නේ.