සිංහල, Colombo, Economic issues, Featured Video, Life quips

ස්වයං රැකියාව අහිමිකර මහමගට අැද දැමූ අන්ධ ජනයා

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WPJudNZtOY0[/youtube]
අත්යන්ත්‍ර රෙදි වෙලදාම අහිමිවීමෙන් මහපාරට අැද වැටුනු අන්ධ ප්‍රජාව.