උද්‍යාන මධ්‍යෙයහි චේ ලෙනින් සුරුවම්

සෘතු මාරුවට ගලපා පිපෙන මල්කම්

ආදරය පැතිරෙනා ඒ මහා ගුණ දම්

විප්ලවය කියන්නේ ඒ අඳින සිතුවම්

කොළඹ නගරය හවානවක් නම්

අප්‍රේල් මාසය අලුත් නිදහස වෙම්

කොවුල් නද හා එරබදු රතු පාට ගැලපෙම්

සිංහල දමිළ මුස්ලිම් අවුරුද්ද මනරම්

සරසවි රඟහල් මාක්ස් එංගල්ස් නම්

පාරවල් ජොසේ මාටේ වගේ විරුවන්

අගේ කරමින් මියැදුනු සොයුරු සැමරුම්

රොද බැඳන් අහන්නේ රතු පාට මිනිසුන්

කෙත්වතු සරුසාර සිත්වල පලබරය

වස විස නොමැති බත අත රසබරය

ලෙඩදුක් තොරව ගෙවනා දිවි හරි දිගය

ජාතිය කියන නම වන්නේ මිනිසුන්ය

තරඟය තුරන් කළ දන යහපත පිණිස

සොබාදම ද කළ ගුණ සලකණු පිණිස

සුනාමියක් ආවත් රැකගනු පිණිස

එකා වන්ව රතු ධජ යට මුතු පළස

ලෝක සිතියමේ එක රතු තිතක් වේ

බලවතුන්ට කුරුමාණම් ඇමක් වේ

ඉන්දියාව ඉක්මනටම වෙනස් වේ

මන්නාරම කොමිනිස් පාලමක් වේ


උදය ආර්. තෙන්නකෝන්