සිංහල, Colombo, Democracy, Election

පැවැවූ මැතිවරණය, නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් ලෙස හැඳින්වීමට අපහසුයි…සීඑම්ඊවී

මැතිවරණය පැවැත්වූ ඊයේ(8) දිනයේ සමස්ථයක් ලෙස මැතිවරණය පැවැවූ ආකාරය පිළිබඳව අදහස් දක්වන මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂන මධ්‍යස්ථානයේ, සම්බන්ධීකාරක ඩී. එම් දිසානායක මහතා…..