බුදුන්ගේ තෙමඟුළ
සිංහල මාසය
දෙමළ හදවත
භූමියට ගිනිබිඳ

උදය ආර්. තෙන්නකෝන්