සිංහල, Colombo, Life quips, Transport

අද(17) උදෑසන ”ආසියාවේ ආශ්චර්ය” ජලයෙන් යටවූ හැටි…

අද උදෑසන කොළඹට ඇදහැලුනු වර්ෂාව නිසා බොහෝ ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවී තිබු හැටි ‛විකල්ප’ කැමරාවේ මෙසේ සටහන් විය…