වෙඩි හඬට තැතිගත් මුවන් සේ
ඈතට දුව යයි
යුද්ධයෙන් පළා ගිය යුක්තිය

කාලයට නැගගත් අතීතය
කම්පනය දිය කර පිටු ගණන වැඩි කරයි
ඊයේ නැඟූ හඬ සැකයෙන් අද බලයි

ඇත්තටම දැන්
යුක්තිය අවැසි කාටදැයි
යුක්තියම විමසයි

කළු නිල් තීන්තෙන්
රතු යටි ඉරිවලින්
සත්‍යයේ පැති පෙන්වමින්
රචනාව ලියවෙයි
දික්වෙන අතීතේ වසරින් වසර

එකම හෝඩිය විසින් දළුලන
ඉදිකළ ඉතිහාස රූපක
නැණ පමණට ද
විශ්වාස දහමට ද
මත් කළ උමතුව ද
ප්‍රමාදව තැවෙන්නේ
නිමාවක් නැති යුක්තියේ නිමැවුම

බොඳ කළ අහස වන්නියට
ජය පැන් සිහ නාද කොළඹට
ද්වීමාන ස්මර්ණ කැටයම
යුක්තියේ කඳුළු බර පින්සල

හෙමින් බැස යයි හැමදාම හිරු මඩළ
කාලයෙන් වැහේවිද නොඋසුලන අපරාධ
ගිනිගත්ත හදවතේ කරඹ මල් සුදුපාට
කටු ඇනී වැටෙන්නේ ගැලූ ලේ කඳුළු කැට

සමතලා කළ බිමේ හුදෙකලා මිනිස්සූ
බිම හෙලා ජය ගත්ත සාමයේ මිනිස්සූ
පෙර කළා සේ යළිත් රවට්ටන මිනිස්සූ
යුක්තියට පණ දෙන්න ඉන්නවද මිනිස්සු

මෙල්ස් මාකැස්චේ
| Mels Macasche