සිංහල, Colombo, Democracy, Media

විමල්ගේ මාරාන්තික උපවාසයේ වීඩියෝ නැරඹීම් 8000 ඉක්මවයි

විකල්ප වෙබ් අඩවිය විසින් පසුගිය 8 වන දා සිට www.vikalpa.org/vikalpasl හි වීඩියෝ දර්ශණ 8000කට වඩා ප්‍රේක්ශකයින් ප්‍රමාණයක් නරඹා ඇත.
මේ එම වීඩියෝ දර්ශණ යි.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lX9lueMRH2A[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EJJaVen15HA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2UGXQDu0qWc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sNlzeC5msrQ[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MvKRn2Xc7zw[/youtube]