සිංහල, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

ඉර හද යට අද අපි…..

එකම ඉර යට
එකම හඳ යට
එකම පොළවක ඉපදිලා
මහපොළව අපෙ අපෙ යැයි කියා
දෙකට බෙදිලා යුධකළා
උතුරුකරයේ තරුණයින්
මහවිරු සොහොන්වල සැතපිලා
දකුණුකරයේ තරුණයින්
දැයෙන් සමුගෙන සැතපිලා
යුද්දෙ මැද්දෙම ඉපදිචීච
කිරිසප්පයෝ
අද
තරුණයො වෙලා
ඉමක් නොපෙනෙන
නිමක් නොදකින
පිටරැටියන්ව පෝසත් කරන
අපේ උන්ව දුප්පත් කරන
අනුන්ගේ අවි අතදරා
අපේ උන්ගෙ දිවි තොරකරන
යුද්ධයක වල්මත් වෙලා?

හර්ෂණ බණ්ඩාර
2008/03/30