සිංහල, Matale, Wayamba and Central Province Elections

මාතලේ ඩ්පෝවේ බස් රථ ජන්ද ප්‍රචාරක කටයුතු වල

මාතලේ ඩිපෝවේ ඇතැම් බස් රථ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක පුවරු බවට පත්ව ඇති බවට ‛‛විකල්ප’’ වෙබ් අඩවියට වාර්තාවේ. මේසේ පෝස්ටර් අලවා ඇත්තේ නාගරික සංවර්ධන නි්ෙ‍යාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක මහතාගේ සහෝදරයෙකු…