සිංහල, Colombo, Gender, Life quips, Media

‘කලුමාලි’ | මධ්‍යම පාන්තික නිහඬ හිංසනයට එරෙහි වීමක් ලෙස

[Photo Credit – Pasan Ranaweera] රුවන්ති චිකේරාගේ ‘මම රගන මව’ පසුගිය මැයි මාසයේ එක දිනෙක ලයනල් වෙන්ටඩ් රගහලේදී නැරඹීමි. එය තවත් එක නාට්‍යක් නොව,වෙනස් ආකාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් බව වැටහී ගියේ නාට්‍යය ආරම්භ…