සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Media

A/L ප්‍රතිඵල අවුල – කවුද වැරදි?

“දැන් මේ උද්ගත වෙලා තියෙන උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මොන විදිහකින් වත් නිරාකරණය නොකරන බව මම හොඳාකාරව දන්නවා. විභාග කොමසාරිස්තුමා මේ වතාවෙ විතරක් නෙමයි වසර ගණනාවක් තිස්සෙ තමන්ට අභිමත පරිදි අත්තනෝමතික…