සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Peace and reconciliation

බලය බෙදීම සහ සමගාමී බලය පිළිබඳවවු සංකල්පය : අහෝසි කළ යුතු ද? සංශෝධනය කළ යුතු ද?

[Photo Credit – Tamilnewsnetwork] ශී‍්‍ර ලංකාවේ බල පංගුකාරීත්වයේ ආකාරය ලෙස බලය බෙදීම යෝජනා කරන්නන් අතර දහතුන්වන සංශෝධනයෙහි ප‍්‍රධාන විවාදාත්මක සාධකය ලෙස පවතින්නේ සමගාමී ලැයිස්තුවයි. මෙය ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ගත්කල මධ්‍යම ආණ්ඩුව හා…