සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media, Peace and reconciliation

2nd Edition | නීලන් තිරුචෙල්වම් අනුස්මරණ වීථි චිත‍්‍ර විනාශ කරයි

2nd Edition[11.25am -05 August 2012] නැවත වරක් කිංසිපාරේ ඉතිරිව තිබූනු නීලන් තිරැචෙල්වම් අනුස්මරණ චිත්‍ර කොටස් මෙන්ම සියලුම චිත්‍ර මැකී යන සේ ඊයේ(04 වන සෙනසුරාදා) රාත්‍රී 9ට පමණ පැමිණි පිරිසක් නැවතත් තාර දමා…