සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Life quips, Peace and reconciliation

යුද්ධයට පසු ශ්‍රී ලංකාව: පශ්චාත් යුධ සහජීවනය සඳහා වන අභියෝග

යුද්ධය අවසන් වීම යනු සත්‍ය වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයේ හමුදා සහ දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (LTTE) අතර සිදුවූ හමුදාමය ගැටුම් සඳහා මූලික වූ තත්වයන් අවසාන වීම නොවේ. මෙම ගැටුම විවිධාකර ස්වරූපවලින්…