සිංහල, Democracy, Gampaha, Governance, Life quips, Peace and reconciliation, Poems

පෙබරවාරි ඇස් බැඳලනු

පෙබරවාරි ඇස් බැඳලනු ————————————— පුම්බා බඩ ගෙම්බා ලෙස මයික් කටින් බෙරිහන් දෙනු කරමල රතුකර පරලව කැමරා අභියස රඟ දෙනු …………………….. ලියනු කියනු හිතනු දකිනු එහෙයි කියනු ඊට නටනු කට ගැස්මට තුන පහ…