සිංහල, Colombo, Featured Articles, Features

මලායා යූසෆාසි – ඝාතක දේශපාලනයට බිය නොවූ නොවූ පුංචි වීඩියෝ තරුව

[Malala Yousafzai in Islamabad, Pakistan, on 8 March 2012. Malala was shot and wounded by Taliban gunmen in Swat on 9 October. Photograph: T Mughal/EPA] දහ හතර හැවිරිදි යෞවනියක වූ මලායා යූසෆාසි…