සිංහල, Colombo, Democracy, Economic issues, Governance, Life quips

‛අද වමට වෙලා තියෙන්නෙ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර්ට වුණු දේ ’

‛අද වමට වෙලා තියෙන්නෙ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර්ට වුණු දේ ’ – [ජ.වි.පෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික පුබුදු ජයගොඩ] “අද මිනිස්සුන්ට විවේකයක් නැහැ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් වැඩකරනවා. වැඩ කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා වාඩි වුණාම දකින්නෙ…