සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media, Peace and reconciliation

13, 13+ ගැන සිංහල දෙමළ පුවත්පත් සහ ‛දිණමින’ ඇමති, ලේකම් කිරීම

– Pic by JDS.ORG ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා එස්. එම්. ක්‍රිෂ්ණා මහතා නිළ සංචාරයක් සදහා පසුගිය 17 වනදා ලංකාවට පැමිණියේ ය. විශේෂයෙන් ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා ලංකාවට පැමිණියේ ලංකාවේ විශේෂ දේශපාලන මොහොතකය. ඒ ලංකාවේ…