සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media

කලාවක් නැති රටකට නෙළුම් පොකුණක් මොකටද?

[Pic by – Dhammika Heenpella / Images of Sri Lanka] ‛දැන් දැන් වේදිකාවට වසන්තය උදාවෙමින් තිබෙයි’ මෙසේ කීවේ පසුගිය අවුරුද්දේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල සංවිධානය කළ නිළධාරියෙකි. එසේ කීවාට වේදිකාවට වසන්තය නම් උදා…