සිංහල, Colombo, end of the War, Featured Articles, Features

නිමල රූබන් ඝාතනයෙන් හෙළිවන ලංකාවේ දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ ඛේදවාචකය

[Photo by – www.jdslanka.org] අවසානයේ ගනේෂන් නිමල රූබන් මරණයට පත් විය. ඔහු වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ සිටි දේශපාලන සිරකරුවෙකි. වව්නියාව බන්ධනාගාරය තුළ පසුගියදා සිදු වූ සිදුවීම් ගණනාවක අතරමැද සිදුවීමකදී නිමල රූබන් ඇතුළු තවත් දේශපාලන…