ඇතුලු දොර වසාගත්

ප්‍රේමයේ කවුලුවක්

අඳුර මැද මඳක්

විවර කර බලාගෙන

ඔබේ ලෝකය

දැල් වූ පහන් සිල

අඳුරු සුළඟෙහි සඟවාන

ඔබේ කවුළුව අසල මම

ප්‍රේමය තුරුළු කරගෙන

පහන් එළියෙන්

පින්තාරු වූ අඳුර

ඔබේ වත සිතුවමකි

රාමු කළ අඳුර තුල

ඇතුලත වැසුණු මදහස කතාකළ

සීත සෘතුව දිගේ

ඇවිද ආ හිම පතන මගේ

ඔබේ ප්‍රේමය සොරා ගන්නට

චෞරයෙක් ආ වගේ

ඇතුලු දොර වසා ඇති ඔබේ හද

විවර කළ කවුළුවෙන්

ඇතුල් වූ මගේ ප්‍රේමය

පහන් එලියෙන්

විමසමින් සෙව්වෙමි

ඔබේ ප්‍රේමය

එලියෙන් අඳුර නැසුන ද

එලියට අඳුර බිය විය

එළියට ගන්න සැඟ වුණු

ඔබගේ අතින්

පවන් සලමින්

නිවාලූ පහන් සිල

වසා හල ඔබේ ලෝකය

විවර වුණි

විවර යැයි සිතා සිටි

මගේ ප්‍රේමය

සොඳුරු නැති අඳුරක

වසාගත් එලියේ

සැකිල්ලක් බව

ඔබ මට කියා දුනි

මෙල්ස් මාකැස්චේ | Mels Macasche

[Image Credit: lattesandlipstick]