සිංහල, Colombo, Election, Featured Articles, Poems

අවසන් මැතිවරණය

සිතන්න
යළි පත්වීමක් නැති වෙයි
ඡන්ද හිමියන් තම තම මත වෙත
හැරි හැරි යන විට
මැතිවරණය තුළ
අපේක්ෂකයන් එකෙකා ගිළිහෙයි

පෙරටුව ඉන්නන් සහ කඑ තුරඟුන්
අන් දෙසකට ඇස ගැසීම අරඹයි
එමෙන්ම කීමට අලුත් කිසිවක් නැති බව
ජන අධිපති වුව පවසයි

සම්මුති තව නැති – පරිත්‍යාග නැති
තොප්පි ද තව දුරටත් රවුමේ නැති
පෙර සේ හොල්මන් ලියූ කතා නැති

කිකලවත් ඉටු කරන්නට නොසිතුව
බව අප නිති දැන සිටි පිළිණ ද නැති

පිරිනැමුමට කිසිවක් එය වෙනුවෙන්
කිසිදින නොසිටිය මුල් පෙළ භවතුන්
සත්‍යය හා සමවූ යම් කිසිවක්
හෝ එනමින් අප දැන සිටි දහමක්
ලැගුම් ගනියි ජන මනසෙහි පසෙකින්

දැමුණු, සිතන සුලු පුරවැසියන් සැම
තම තම ගෙයි දොර වසා දමයි
ප්‍රවෘත්ති සේවා නිවා තබයි
පොතක් විවර කර තම දරුවන් හට
මන්ද්‍ර ස්වරයෙන් කතා කරයි

එලෙස එතැන් සිට තවත් වතාවක්
ජීවත්වන්නට පටන් ගනියි..

ඇමරිකානු කවියෙකු වු John Hainesගේ
The Last Election නැමති කවිය.

පරිවරතනය – ලක්ෂාන්ත අතුකෝරාල
උපුටා ගැනීම – රාවය 2010 අප්‍රේල් 11