සිංහල, Badulla, Corruption, Economic issues

පොදු වැසිකිළි

බණ්ඩාරවෙල නගර සභාවේ පොදු වැසිකිළි භාවිතයේදී වැසිකිළි යාමට රුපියල් 10 ක්ද, සුළුදිය දැමීමට රුපියල් 5 ක්ද අය කෙරේ. නමුත් මේ ගණන් අය කරන බවට නගර සභාව විසින් සනාථ කොට ඇති දැන්වීමක් කිසිතැනෙක අලවා නැත.

නගරය‍ට පැමිණෙන අය මේ ගසාකෑම ගැන දෙස් දෙවොල් තබති. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අගනුවර වන බදුල්ලේ මහ නගර සභාව පොදු වැසිකිළි සදහා අය කරන්නේ මීට වඩා අඩු මුදලකි. එනම් වැසිකිළි යෑමට රුපියල් 7ක් සහ සුළුදිය දැමීමට රුපියල් 3ක් වශයෙනි. සෑම වැසිකිළියකම අලවා ඇති නගර සභාවේ නිල දැන්වීමකින් මේ මිග ගණන් අනුමත කොට ඇත.

බණ්ඩාරවෙල නගර සභාවට බදුල්ල නගර සභාවෙන් ආදර්ශයක් ගැනීමට බැරි ඇයිදැයි නගරයට පැමිණෙන ජනතාව ප්‍රශ්න කරති.

සිරිල් සෙනෙවිරත්න
හල්දුම්මුල්ල