සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media, Peace and reconciliation

හිටපු නි. ඇමති මර්වින්ගෙ කතා වස්තුවෙන් බිදක්..[Video]

හිටපු නි. ඇමති මර්වින්ගෙ කතා වස්තුවෙන් බිදක්..

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YYXmdGAwt74[/youtube]