සිංහල, Batticaloa, Democracy, Human Rights, Human Security, Media

මඩකලපුව, වාරෛයි උරෛහිකල් පුවත්පතේ කර්තෘට එල්ල වූ මැර ප්‍රහාරයේ ඡායාරූප

vikalpa-publishkathtankudi.jpg