සිංහල, Badulla, Democracy, Life quips

මැදහත් නොවීම

සුදු කඑ උස මහත
ජාති කුල ආගමෙන්
නොයෙක් බස් දොඩාලන
විසිර ඇති ලෝ පුරා
මිනිස් කැළ මිණිසුන් ය.

ඇට මස් නහර ගෙන
රතු ලේ පුරා ගෙන
එකම වා තලය මත
ජීවිතේ වින පොවන
මිනිස් කැළ මිනිසුන් ය.

තුන් වේල කුස පුරණ
උස් මණස් හිමි සැමට
නිදහසේ ශක්තියෙන්
නැගිටින්න වෙමර දරණ
මිනිස් කැළ මිනිසුන් ය.

ජන සම්මතය අනුව
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීවම
දිවි ගෙවන අයිතියේ
මැදහත්ව සිතනු බැරි
මිනිස් කැළ මිනිසුන් ද?

එකිනෙකා වෙන් කරවා
ජාතිභේද වපුරන
අන්තවාදීන් නිසා
යුධ ගිණි අවුලුවන
සුඑ පිරිස – මිනිසුන් ද?

හල්දුම්මුල්ලේ
සිරිල් සෙනවිරත්න