සිංහල, Colombo, end of the War, Featured Articles, Features

හෘද සාක්ෂිය සනසා ගැනීමට මිත්‍යා සළුපිළි ගත දවටා ගැනීම හෙවත් Lies Agreed Upon

එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතීන් පිළිගත් රාජ්‍යයක් වු ශ්‍රී ලංකාව තමන්ට එරෙහිව නැගෙමින් හා තීව්රවෙමින් පවතින යුධ අපරාධ පිළීබද චෝදනා වග විභාග කිරිමක් හෝ ඒ පිළිබදව එම චෝදනා නගන්නවුන්ට එරෙහිව නිතී මය ක්‍රීයාකාරමක් නොගෙන…