සිංහල, Featured Articles, Features

මන්නාරම කතෝලික පදවිය වෙනුවෙන් උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම හමුවේ ඉදිරිපත් කෙරුනු පූර්ණ සාක්ෂි සටහන

තම හඬ නැගිය යුතු අයුරු නැගීම අවකාශයක් නැති වන්නිකරයේ දෙමළ ජනතාව ගේ සමාජීය හා දේශපාලන ගැටළු හැම, ඔවුන් වෙනුවෙන් සිය සාක්ෂි සටහනට ඇතුලු කරමින්, එය උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම හමුවෙහි තැබූ,…