සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights

මුතුරාජවෙල අභය බිමේ අක්කර 50 ක් වත්තල ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී රූබන් විසින් කුට්ටිකර විකුණයි

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දේශපාලකයින්ට බියෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරයි මුතුරාජවෙල අභය භූමියේ වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් බෝපේ, නිල්සිරිගම ආශ්‍රිත ව පිහිටි තෙත්බිම් අක්කර 50 ක් වත්තල ප්‍රාදේශීය සභා මන් ත්‍රී ඊ.ජේ.එම්.ඩී. රූබන්…