සිංහල, Districts, Human Rights, Life quips, Poems

අවුරුද්ද මට හීනයක්

හිත් අග්ගිස්සෙන් හොරාට මෝදු වන එරබදු පොහොට්ටුව නිය අගින් කඩා දමමි දළුලා වැඩෙන්නට මත්තෙන් ලෝක කුසලාන අස්සෙන් නැග්ග ජීවන බර කොළඹටත් වැඩියෙන් දැං ලොකුයි අම්මේ මට නෙතග දිදුළන පුංචි හීනය කරගැට පිරුණු…