සිංහල, Colombo, Democracy, Features, Governance, Human Rights

ඡන්දය ඔබේ ව්‍යවස්ථානුකූල අයිතියකි. එය භාවිතා කරන්න.

Sin - 8 X 8 Strip PAPER ADS CPA