සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media

විමල් වීරවංශ ගේ ‛මාරාන්තික’ උපවාසයේ නවතම ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන.

විමල් වීරවංශ ගේ ‛මාරාන්තික’ උපවාසයේ නවතම ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MvKRn2Xc7zw[/youtube]