සිංහල, Badulla, Human Security, Life quips, Nuwara Eliya, Stories from the silent

සාන්තන් නම් වූ බුබුළු දල්වන්නා

කරන්ට් නුදුන්නෙන් ලැයිමක හිටි හන්දා
අඳුරු ගුහාවක හරියට දුක් වින්දා
තහඩු වහලෙ හිල් අතරින් වෙක් රන්දා
හඳට වැඩිය හඳ එළියට පෙම් බැන්දා

ඉරද බඩ ගගා සැඟවෙන ඇසිල්ලේ
බරට අඩි තබා නගරෙට විදිල්ලේ
කෙවිට ගසාගෙන සෙනෙහෙන් කිහිල්ලේ
බුබුළු මලින් මල බඹරෙක් ඉගිල්ලේ

විදුලි කොටා වැසි වැස්සෙන් තෝන්තුව
විදුලි රැහැන් පට හොන්දු මාන්දු
කෙවිට තුඩු අගින් විදුලිය කාන්දුව
උස්සා පොළොවෙ ගැහුවයි අපෙ සාන්තුව

අඳුර ගලාගෙන විත් තැන තැන රන්දා
පඳුරු ලලා වැඩුනයි නුඹ නැති හන්දා
විදුලි සැරෙන් පියඹන රූ කොයිබින්දා
විදුලි කණුත් හිස බර කර ඉකිබින්දා

නිවන පතන මණ්ඩලයේ බැනර් වල
කඳුළු වැලක් ඇඳ තිබුනයි ගලන්නට
ලැයිමෙ අඳුර මැද වැළපෙන දෙ ඇස් වල
ගලන ගලන හැම කඳුළෙම කරන්ට් එක

මහත්තුරුත් දෙණ ළඟ උැස් මහත්කර
රාත්තිරිය දුළවන්නයි පොරොන්දුව
ගහක් ගලක් වන් මිනිහෙක් වහන් කළ
ඉතින් නුදුන්නත් කම් නෑ කරන්ට් එක

මංජුල වෙඩිවර්ධන