සිංහල, Colombo, Democracy, Economic issues, Governance, Human Rights, Life quips, Media

2011 මැයි දිනය – ලාංකීය කම්කරැ ජීවිතය(රෑපමය කියවීමක්)

2011 මැයි දිනය – ලාංකීය කම්කරැ ජීවිතය(රෑපමය කියවීමක්)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FjdDHhMHaKQ[/youtube]