සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Life quips, Peace and reconciliation

”LLRC නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ විශාල සුසමාදර්ශ වෙනසක් අවශ්‍ය යි.”

උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසංධාන කොමිෂන් සභා :LLRC වාර්තාව නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය තම ස්වකීය මතය ඉදිරිපත් කරමින් වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇත. විශේෂයෙන් එහි සඳහන් වන්නේ ‛‛ ..ශ්‍රී ලාංකීය රජයෙන් අප…