සිංහල, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media

ලංකා ඊ නිව්ස් ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ ඇප මත නිදහස් කරයි – කඩුවෙල අධිකරණය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

ලංකා ඊ නිව්ස් ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ බෙනට් රූපසිංහ මහතා රුපියල් ලක්ෂ 3ක පුද්ගල ඇප සහ රුපියල් 10000ක මුදල් අප මත කඩුවෙල මහසේත්‍රාත්වරිය විසින් අද(7) උදෑසන නිදහස් කළාය. රිමාන්ඩ් බන්ධනාගතකර සිටි බෙනට් රූපසිංහ මහතා…