සිංහල, Democracy, Gampaha, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media

බර අදින්නට බැරි වූ විට තඩිබෑම

– Photo by – www.newsfirst.lk ලක්මාල් විදුලි උපකරණ විකුණන වෙළඳ සැලක සේවය කළත් ඔහුගේ නිවසේ කිසිදු විදුලි උපකරණයක් නොමැති වීම පිළිබඳව ලක්මාල්ගේ බිරිඳ දිනපතාම මැසිවිලි නගන්නීය. ලැබෙන වැටුපෙන් විදුලි උපකරණ තියා එදා…