සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Media

අපරාධ වැඩිවීමට හේතුව දේශපාලන රැකවරණද?

රාගම හොර සුරා පෙරුම් පොළක් වටලති, ගෝඩා-පෙරන උපකරණ සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවේ (ලංකාදීප – 2011-09-15) පොලිස් නිලධරයාට පහරදී තුවාල කළ හයදෙනකුට අත්හිටවූ සිරදඬුවම් (දිනමිණ – 2011-09-15) පිරිමින් රවටා දේපොළ කොල්ල කමින් – පිටකොටුවේ…