සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Peace and reconciliation

හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීමට මෙච්චර හදිස්සියක් ඇයි?

Photo courtesy: jds.org 1971 සිට, සීමිත කාල වකවානු කිහිපයක හිස්තැන් කිහිපයක් හැරුණුකොට, පොදුවේ ගත් කල ලංකාව පාලනය කර ඇත්තේ හදිසි නීතිය යටතේ ය. පසු ගිය අවුරුදු හයක කාලය තුළ නොකඩවා එය බලපැවැත්වීය….