සිංහල, Colombo, Corruption, Democracy, Economic issues, Governance, Media

”ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත ආයාම පරාසය (Radio Frequency Spectrum) කුණු කොල්ලයට සමාගම් 3 කට විකුණයි.” – දූෂණ විමසුම

හෙජින් ගිවිසුමේ සිට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ දූෂණ සම්බන්ධව, දූෂණ ‘විමසුම නම්’ සංවිධානය විසින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබිණි. නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක, පළාත් සභා මන්ත්‍රී රෝහණ ගමගේ, නීතිඥ රවී ජයවර්ධන මහත්වරුන් සහභාගී වූ…