සිංහල, Galle, Governance, Life quips

‘පඩුවන් බස්සා’ ගේ මාකන්දාවත් මකර කටේ

‛‛ මෑතක දී විද්‍යා ලොවට හඳුන්වාදුන් පඩුවන් බස්සා (Serendib Scops Owl) පළමු ව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඒ පිළිබඳ ව පර්යේෂණ සිදු කළ දීපාල් වරකාගොඩ මහතාට හැකි වී ඇත්තේ මේ වනාන්තරයෙනි. තව ද එම…

Colombo, Featured Articles, Features, Galle

‘චින්තනය’ ළුල දරමින් සිංහරාජය දෙකඩ කිරීමේ ආශ්චර්ය – මැරයින්ගෙන් නිළධාරින්ට බාධා, පොලීසිය මග හරී

“මේ පාර කපන එක ආරංචි උනාට පස්සෙ වන සංරක්ෂණ නිළධාරීන් මේ වැඩේ පරීක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ අයට ඉළුඹකන්ද ගමේදී මැරයන් යන්න දීලා නැහැ. වන සංරක්ෂණ නිළධාරීන් මේ බාධාකිරීම සම්බන්ධයෙන් රක්වාන පොලීසියේ…

Featured Articles, Features

‛චින්තනය’ ඵළ දරමින් සිංහරාජ අඩවිය දෙකඩ කරයි – නාමලුත් සහයට..

‛‛මෙවන් සුවිශේෂී වනාන්තර ප්‍රදේශයක් දෙකඩ කරමින් කලවාන ආසනය හා කොලොන්න ආසනය යා කිරීමට මෙලෙස දේශපාලන තීන්දු ගැනීම ඉතා ම අණුවන ක්‍රියාවකි. එපමණක් නො ව මේ මාර්ගය ඉදි කිරීමේ යටි අරමුණු වන්නේ ඉළුඹකන්ද…